- KAŁ , WYMAZY Z ODBYTU

Bardzo użyteczny materiał badawczy. Nie tylko w badaniach parazytologicznych czy określeniu nosicielstwa salmonelli. Z powodzeniem izolować możemy i inne drobnoustroje jak chociażby E.coli, Campylobacter, Clostridium. W kale można również znajdować toksyny Clostrdium i co ciekawe- mikotoksyny. Kał to doskonały materiał do badań na obecność krętków Brachyspira, Lawsonia (obecna nawet u ptaków, częsta u koni czy szynszyli).

5 g to minimum, jeżeli to możliwe pobierać bezpośrednio z odbytu.

Materiał schłodzić (spowolnienie sporulacji).

  • w przypadku zwierząt towarzyszących – do badań parazytologicznych zaleca się trzykrotne pobieranie próbek (wymazów).

  • w przypadku zwierząt hodowlanych – do badań parazytologicznych zaleca się pobranie do 10% stada.

  1. można tworzyć grupy wiekowe lub technologiczne

  2. zaleca się monitorowanie stad 2 x w roku (zwykle wiosna – maj, oraz jesień - wrzesień, październik).

  3. w badaniach rozpoznawczych zaleca się pobieranie próbek od zwierząt z objawami (różne stany zaawansowania)

  4. w okresie prepatentnym – brak obecności jaj !!.

  • do badań innych niż parazytologiczne próbki kału można a niekiedy należy mrozić.